Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD wnosi do Sejmu o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

dodano 2017-04-28 11:49 w kategorii: Informacje

- Obecnie jedynie w 41% gmin istnieje możliwość złożenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która pozwala mieszkańcom danego samorządu na złożenie własnego projektu uchwały, nad którą będą następnie głosować radni – stwierdziła Małgorzata Niewiadomska-Cudak, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Łódzkim podczas briefingu prasowego w Sejmie. – Takie działania służą aktywizacji mieszkańców oraz rozwojowi samorządu i społeczeństwa obywatelskiego – podkreśliła Niewiadomska-Cudak.

Zgodnie z projektem zaprezentowanym w 28 kwietnia 2017 r. w Sejmie, parlament za pomocą zmiany w zapisach ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa określiłby, że obywatelską inicjatywę uchwałodawczą na poziomie gminy mogłaby wnieść grupa nie więcej niż 10% mieszkańców posiadających prawa wyborcze, analogiczne przepisy odnosiłyby się do powiatu. Swój projekt uchwały na posiedzenie Rady Województwa mogłoby wnieść 5% mieszkańców posiadających prawo do wybierania Rady.  

- Nasza inicjatywa to kontynuacja procesu decentralizacji władzy i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała Anna-Maria Żukowska, rzeczniczka prasowa SLD podczas spotkania z dziennikarzami. – Składamy kolejny projekt po „Ustawie Kality” oraz ustawie „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” pod obrady Sejmu – podkreśliła Żukowska. – Będziemy składać kolejne projekty – zapowiedziała.

Petycja w sprawie wprowadzenia ustawowej możliwości występowania przez mieszkańców gmin, powiatów i województw z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

            Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) w taki sposób, ażeby mieszkańcy wszystkich gmin, powiatów i województw wyposażeni byli w uprawnienie do występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących tych jednostek samorządu terytorialnego. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje jednocześnie,

by rozwiązania prowadzące do zadośćuczynienia żądania stanowiącego przedmiot niniejszej petycji przybrały postać wynikającą z załącznika nr 1 do tego dokumentu.

            Działalność jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu zadań publicznych o charakterze lokalnym i regionalnym przez wspólnoty samorządowe, złożone ze wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów i województw. Są oni podmiotem władzy przypisanej przez Konstytucję i ustawy samorządowi terytorialnego. Przysługującą wspólnotom samorządowym w ramach ustaw część władzy publicznej mieszkańcy sprawują albo bezpośrednio, przez referendum, albo pośrednio – przez swoich przedstawicieli w organach stanowiących i wykonawczych gmin, powiatów i województw. W tym sensie samorząd terytorialny ma demokratyczny charakter, a wszelkie rozwiązania dotyczące jego ustroju powinny w maksymalnie możliwy sposób uwzględniać udział mieszkańców w procesie sprawowania władzy, w tym także poza wyborami, referendum oraz działalnością radnych rad gmin, powiatów i sejmikach województw. Przemawia to za wprowadzaniem w ustawodawstwie normującym ustrój samorządu terytorialnego rozwiązań przewidujących udział mieszkańców gmin, powiatów i województw w procesie podejmowania rozstrzygnięć przez organy tych podmiotów.

            W statutach wielu jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się możliwość wnoszenia przez grupy mieszkańców projektów uchwał do organów stanowiących, a zatem bezpośredniego inicjowania przez obywateli procesu prawodawczego w radach gmin, powiatów i sejmikach województw. Takie rozwiązanie sprzyja rozwijaniu świadomości obywatelskiej, poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane przez władzę lokalną i regionalną, zainteresowaniu sprawami rozstrzyganymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także – poczuciu odpowiedzialności za efekty działań podejmowanych przez organy wspólnot samorządowych. W tym sensie wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powoduje, że mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego stają się realnym partnerem organów władzy samorządowej i czynnym uczestnikiem procesu jej sprawowania. 

Przedstawiona regulacja nie jest jednak powszechna. Mieszkańcy dużej części gmin, powiatów i województw mają więc ograniczone prawo do uczestniczenia w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym lub regionalnym. Ten stan rzeczy nie zasługuje na aprobatę i w ocenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wymaga interwencji ustawodawcy. Jak można bowiem sądzić, wszyscy obywatele powinni mieć równą możliwość wpływania na rozstrzygnięcia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Z tych przyczyn Sojusz Lewicy Demokratycznej zwraca się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.).

Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Sejmu swoich danych.

Załączniki:

1. Proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.).

Załącznik nr 1

Ustawa z dnia …………. 2017 r.
o zmianie ustawy z
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Art. 1. W ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) po art. 12 dodaje się art. 12a w następującym brzmieniu:
„Art. 12a. 1. Mieszkańcom gminy mającym prawo wybierania do rady gminy przysługuje prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza polega na wniesieniu przez uprawnioną grupę mieszkańców projektu uchwały do rady gminy.

3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość organu wykonawczego do wniesienia projektu uchwały.

4. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może wnieść grupa co najmniej 10% mieszkańców gminy mających prawo wybierania do rady gminy.

5. Statut gminy określa zasady i tryb wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Statut gminy nie może określać, że obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może wnieść jedynie grupa więcej niż 10% mieszkańców gminy mających prawo wybierania do rady gminy”.

Art. 2. W ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) po art. 10 dodaje się art. 10a w następującym brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Mieszkańcom powiatu mającym prawo wybierania do rady powiatu przysługuje prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza polega na wniesieniu przez uprawnioną grupę mieszkańców projektu uchwały do rady powiatu.

3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość organu wykonawczego do wniesienia projektu uchwały.

4. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może wnieść grupa co najmniej 10% mieszkańców powiatu mających prawo wybierania do rady gminy.

5. Statut powiatu określa zasady i tryb wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Statut powiatu nie może określać, że obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może wnieść jedynie grupa więcej niż 10% mieszkańców powiatu mających prawo wybierania do rady powiatu”.

Art. 3. W ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) po art. 10a dodaje się art. 10b w następującym brzmieniu:

 „Art. 10b. 1. Mieszkańcom województwa mającym prawo wybierania do sejmiku województwa przysługuje prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza polega na wniesieniu przez uprawnioną grupę mieszkańców projektu uchwały do sejmiku województwa.

3. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość organu wykonawczego do wniesienia projektu uchwały.

4. Obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może wnieść grupa co najmniej 5% mieszkańców województwa mających prawo wybierania do sejmiku województwa.

5. Statut województwa określa zasady i tryb wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Statut województwa nie może określać, że obywatelską inicjatywę uchwałodawczą może wnieść jedynie grupa więcej niż 5% mieszkańców województwa mających prawo wybierania do sejmiku województwa”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie w ciągu trzech miesięcy o dnia ogłoszenia.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.