Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

W Częstochowie wspierają szkolnictwo zawodowe

dodano 2016-09-02 20:19 w kategorii: Powiatowe

Celem głównym realizowanego projektu „Zawodowa współpraca” jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 częstochowskich szkół zawodowych – anonsuje SLD Częstochowa. Projekt jest już realizowany i zakończy się w lipcu 2019 r.

„Zawodowa współpraca” jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.  

Łączna jego wartość wynosi 12 mln 458 094,60 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 11 835 189,87 zł,  wkładem własnym miasta będzie wykorzystanie miejskiej infrastruktury oświatowej.

Projekt „Zawodowa współpraca” jest realizowany w następujących szkołach zawodowych:
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta;
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;
Zespół Szkół Ekonomicznych;
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie;
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego;
Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych;
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego;
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

Projekt obejmie 2 212 uczniów i uczennic, którzy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęć specjalistycznych oraz płatnych praktyk i staży.

W ramach „Zawodowej współpracy” przewidziano ponadto studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla 112 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.

Dodatkowo, w ramach tej inicjatywy planowany jest zakup wyposażenia 56 pracowni zawodu w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu realizowane będą płatne staże i praktyki dla 1150 uczniów oraz uczennic z następujących kierunków kształcenia:

– obszar administracyjno – usługowy: technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, krawiec, tapicer, fototechnik, drukarz oraz introligator
– obszar mechaniczny: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)
– obszar budowlany: monter zabudowy i robót wykończeniowych, technik  budownictwa,monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik  urządzeń sanitarnych, technik  urządzeń
i systemów energii odnawialnej, technik geodeta
obszar elektryczno – elektroniczny: technik  elektryk, technik elektronik, monter elektronik, technik  informatyk, technik  teleinformatyk, technik mechatronik
obszar rolniczo-leśniczy: technik architektury krajobrazu
obszar turystyczno-gastronomiczny: kucharz, technik  żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik  obsługi turystycznej, technik hotelarstwa.

Projekt przewiduje finansowanie staży i praktyk w wymiarze 150 h/osobę. Dodatkowo finansowany będzie dodatek dla opiekunów staży i praktyk.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.