Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Jopp: Klauzule społeczne w przetargach publicznych w Toruniu

dodano 2016-07-14 14:03 w kategorii: Wojewódzkie

Nasza inicjatywa ma za zadanie ukrócić w Toruniu zatrudnianie pracowników na umowy śmieciowe – mówi Marek Jopp, przewodniczący SLD w Toruniu, autor apelu do prezydenta Torunia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a także odejścia od kryterium najniższej ceny.  

Treść apelu Rady Powiatowej SLD w Toruniu:

Apel do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Szanowny Panie Prezydencie, w dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zalecenia zostały skierowane do administracji rządowej, niemniej jednak również pozostałe instytucje administracji publicznej powinny się nimi kierować odpowiednio kształtując swoją politykę w zakresie zamówień publicznych. Wspomniane klauzule stanowią jednak tylko część instrumentów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych składających się na tzw. społeczne lub też społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Zalecenia Rady Ministrów koncentrują się przede wszystkim na omawianych klauzulach, z uwagi na fakt, że są to instrumenty o największych możliwościach oddziaływania w zakresie kwestii społecznych.

Minister Rozwoju odpowiadając na apel skierowany do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie stosowania klauzul społecznych w piśmie z dnia 3.01.2016r. wskazał, że Ministerstwo od lat podejmuje działania aby zachęcić zamawiających do stosowania takich rozwiązań, w tym celu zostały opracowane w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych zalecenia dotyczące stosowania klauzuli społecznych w zamówieniach publicznych.

W związku z regulacjami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o stosowanie klauzuli społecznych w przetargach publicznych oraz o odejście od kryterium najniższej ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a zamawiający może wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie umowy o pracę, kiedy charakter zamówienia na taki zapis pozwala.

Sama nowelizacja listy nie wystarczy, by wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba przede wszystkim odpowiedniego podejścia, właściwych procedur dobrych praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.

1. Zabezpieczenie interesu pracowników oraz ich miejsc pracy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych, dlatego właśnie apelujemy o uwzględnianie klauzuli społecznych w przetargach publicznych i wdrożenie w naszym mieście systemowego podejścia do ich stosowania. Proponujemy, aby Pan Prezydent przygotował projekt Regulaminu stosowania klauzuli społecznych w procedurach udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Torunia i zaproponowane rozwiązania dotyczące organizacji pracy wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych poddał konsultacjom z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i radnymi pod kątem możliwości i zasadności ich stosowania przy aktualizacji procedur, która musi mieć miejsce po wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

2. Zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zatrudnianie osób fizycznych świadczących usługi na rzecz Urzędu Miasta, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, innych miejskich osób prawnych oraz spółek z udziałem Miasta Torunia wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

3. Wnosimy o opracowanie aktu wykonawczego w zakresie procedur szczegółowo opisujących egzekwowanie w tym od dyrektorów jednostek podległych stosowania zatrudnia w oparciu o umowę o pracę oraz okresowego raportowania o ilości usługodawców świadczących pracę, na innej podstawie niż umowa o pracę.

4. W celu zastosowania klauzuli zatrudnienia wnosimy o zapisywanie w dokumentacji postępowań przetargowych opracowanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i inne miejskie osoby prawne odpowiednich wymagań względem wykonawców zamówień publicznych.

5. Przy dokonywaniu oceny ofert wnosimy o zastosowanej premii za zatrudnianie na podstawie umowy o pracę i egzekwowanie od wykonawców przyjętych na siebie zobowiązań.

6. Jednocześnie też prosimy, aby Pan Prezydent w terminie do 31 października 2016 r. przedstawił Radzie Miasta informację na temat stosowania klauzuli społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz spółkach i jednocześnie raz do roku informował Radę Miasta o realizacji naszego apelu.

Marek Jopp
Przewodniczący Rady Powiatowej
SLD w ToruniuKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.